کیفیت تدریس خصوصی در آموزشگاه کنکور آزمون

 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در کنکور آزمون بسیاری از فعالیتهای ارزشمند یادگیری حرفه ای در داخل رخ می دهند مدارس مستقل از نتایج مستند برای دانش آموزان و همه اینگونه فعالیت ها نیست باید با نتایج دانشجویی گره خورده باشد. اینها ممکن است مثلاً تعامل با دیگران باشد در همان رشته تدریس می کنند ، معلمان فرصت دارند تا درباره آنها بحث و تأمل کنند تدریس یا القاء و راهنمایی معلمان آغازین. این فعالیت ها در آموزشگاه کنکور آزمون متفاوت است اهداف ، مانند مجذوب کردن معلمان باتجربه یا فعال کردن معلمان اولیه برای مقابله ، و مهم است که ارزش آنها را تصدیق کنید. این ترکیب اما بر مطالعات متمرکز است که قادر به ارائه برخی از شواهد از نتایج دانش آموزان هستند ، زیرا ، همانطور که کامبرن یادآوری می کند ما ، در حالی که ایجاد جوامع یادگیری برای معلمان ممکن است یک پیشرفت ارزشمند باشد در بسیاری از مدارس ، سیستم مدارس دولتی ما درنهایت در زمینه آموزش دانش آموزان است معلمان . در بررسی ها و ارزیابی های مربوط به پیشرفت حرفه ای ، تغییر در تمرین معلمان است به طور معمول تمرکز و کافی تلقی می شود. نتایج دانش آموزان بهبود یافته اند.

از کنکور آزمون ارزیابی شده توسعه حرفه ای معمولاً مربوط به تغییر دانش ، مهارت ها ، اعتقادات و نگرش معلمان بدون اینکه لزوماً انتظار داشته باشند این تغییرات مستقیم باشد یا تأثیر فوری بر دانش آموزانشان در عوض ، انتظار این است که تجربیات تجمعی ، به جای هر تجربه خاص ، به تدریس مؤثرتر منجر می شود. با این وجود ، احتیاط لازم است که مشخص شود کدام یک از این تغییرات مرتبط با معلم است نتایج خاصی برای دانشجویان دارد. شواهدی که برای اهداف این ترکیب ساخته شده است نشان می دهد که ، بعضی اوقات ، فرضیات ظاهراً عقل سلیم از نتیجه پشتیبانی نمی شوند شواهد در طیف وسیعی از موقعیت ها. به عنوان مثال ، انتظارات معلم بالا با آنها در ارتباط است مدارس با نتایج موفقیت آمیز خوب برای دانش آموزان ، اما گوتفردسون و همکارانش این نتیجه را پیدا کردند انتظارات مربوط به توسعه حرفه ای بسیار متناسب و گاه منفی بود اثرات به طور مشابه ، نتایج دانش آموزان معلم خود را اعلام کرد در توسعه حرفه ای شرکت کرده بود که به آنها کمک می کرد تا در این زمینه احساس کارآمدتری کنند یادگیری تعاونی را تسهیل می کند.

معلمان کنکور آزمون که در رأی خودشان اظهار داشتند که هستند احساس شخصاً و عموماً در دوره حرفه ای احساساتی تر و مؤثرتر می کنید توسعه دانش آموزانی داشت که تمایل خود را برای ارائه و درخواست کمک به طور متوسط ​​پایین تر ارزیابی کردند نسبت به دانش آموزانی که در کلاس هایی هستند که معلمان نسبت به خود بهبودی مشابه ندارند و اثربخشی به نظر نمی رسد که این نتایج دانش آموز مطابق با اصول است یادگیری مشارکتی در مثال سوم ، از فناوری ، هارول و همکارانش تأسیس کردند از طریق طیف وسیعی از اقدامات ، از جمله مشاهدات کلاس ، آن پیشرفت حرفه ای است در نتیجه افزایش ادغام فن آوری در کلاسهای علوم و ریاضیات بود با هیچ تغییر مثبت در درک دانش آموزان از یادگیری در کلاس درس همراه نیست محیط در طی یک دوره از سال تحصیلی که در آن پیشرفت حرفه ای است اتفاق افتاد دو مطالعه اضافی ، همچنین دریافتند که دانش آموزان معلمان که در پیشرفت حرفه ای شرکت کرده اند ، داشتند نتایج فقیرتر از دانش آموزان معلمان که شرکت نکردند.