چه کسانی اجرای مهندسی مجدّد را بر عهده می گیرند

مقالات و پایان نامه ها

چه کسانی اجرای مهندسی مجدّد را بر عهده می گیرند؟

در شركت‌هايي كه به مهندسي مجدّد پرداخته‌اند شاهد پيدايش نقش‌هاي زير به صورت مستقل و يا تركيبي هستيم :(فیضی،1389:ص67)

  • راهبر :

اين فرد مجوز لازم را داده و انجام مهندسي مجدّد را ممكن مي‌سازد . وي از مقامات ارشد شركت است كه اختيار زير و رو كردن سازمان را دارد و تا حدي بر كاركنان نفوذ دارد كه مي‌تواند آن ها را به پذيرش آثار ويرانگر تشكيلات كنوني و در نتيجه اشتياق به مهندسي مجدّد فرايندها فرا خواند . نقش آغازين راهبر الهام‌بخشي و انگيزش است ؛ رهبر همچنين بايستي محيط انجام مهندسي مجدّد را آماده نمايد . رهبر مناسب تنها به اعتبار سمت اداري انتخاب نمي‌شود بلكه از نظر شخصيتي نيز بايد آينده‌نگر ، پرتحرك و هوشمند باشد ؛ فردي محافظه كار نمي‌تواند به چنين دگرگوني هايي دل داده و از آن ها پشتيباني كند.(همان منبع:ص67)

2- ناظر :

به نوعي مسئول انجام مهندسي مجدّد در فرايند محسوب شده و بايستي از مديران ارشد و داراي احترام و نفوذ در شركت باشد . در حاليكه كار رهبر به راه‌انداختن كلي مهندسي مجدّد است وظيفه ناظر نيز اجراي جزئي و دقيق برنامه در يك بخش معين است . اگر چه ناظر مجري مستقيم فعاليت ها نبوده بلكه ناظر اجراي آن هاست اما با كامل شدن طرح مهندسي مجدّد ، وظيفه ناظر پايان نمي‌يابد . در سازمان هاي فرايندگرا ، به جاي وظيفه‌ها و عوامل جغرافيايي ، فرايند، پايه سازماندهي و تشكيلات است ؛ بنابراين همواره يك ناظر لازم است تا فرايند را زير نظر داشته و اجراي درست آن را سرپرستي كند . (شیخی،1389:ص28)

3- تيم مهندسي مجدّد :

كار واقعي مهندسي مجدّد و بار سنگين آن بر دوش اعضاي اين تيم است . هر تيم تنها مسووليت يك فرايند را در يك زمان بر عهده مي‌گيرد . در تشكيل اين تيم دو گروه افراد دروني و بيروني حضور دارند . افراد دروني كساني هستند كه وظايف موجود درون فرايند را عهده‌دار بوده و با آن ها آشنايي دارند ؛ آن ها از يك سو به تيم كمك مي‌نمايند تا مسير جريان را پيگيري نموده و مشكلات و راه‌بندهاي آنرا تشخيص دهند و از سوي ديگر ممكن است در بازانديشي و يافتن راه‌هاي تازه كمك كنند . افراد دروني به تنهايي نمي‌توانند به مهندسي مجدّد يك فرايند بپردازند بلكه ديدگاه آن ها محدود به فرايندي است كه تا اندازه‌اي با آن آشنايند و نمي‌توانند ارتباط اين فرايند با كل سازمان را ارزيابي كنند ؛ اما افراد بيروني يا خارجي در عملكرد و كار جاري تيم مشاركت ندارند و بنابراين مي‌توانند ديدگاه گسترده‌تر و هدف‌هاي عاليتري براي آن داشته باشند . در شركت‌هايي كه براي نخستين بار به مهندسي مجدّد دست مي‌زنند ، بهتر است كه اين افراد از خارج سازمان باشند . (همان منبع:ص28)