تعريف آموزش؛پایان نامه در مورد منابع مالی

مقالات و پایان نامه ها

تعريف آموزش

در سه دهه ي گذشته، کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، با فراز و نشیب هاي فراوانی در زمینه‌هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و آموزشی مواجه بوده اند. در رویارویی با بسیاري از چالش هاي بالقوه‌ي آینده، سیستم آموزشی به عنوان سرمایه اي ضروري در تلاش براي تحقق یافتن اهداف مربوط به توسعه، تلقی می‎گردد و مهم ترین ابزار موجود براي پیشبرد و واقعیت بخشیدن به آرمان هاي هر ملت می باشد.آموزش كلية مساعي وكوشش هايي است كه جهت ارتقاءسطح دانش وآگاهي، مهارتهاي فني وحرفه اي وشغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان جهت آماده كردن آنان براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي صورت مي گيرد. در فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی را به کار بردن عنوان و روش های اداره سازمان های تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت تعریف می کنند. کیمبل وایلز در کتاب مدیریت و رهبری آموزشی می‎نویسد: رهبری آموزشی عبارت است از یاری به بهبود کار آموزشی و علمی که معلم را یک قدم بیشتر ببرد (قورچیان و محمودی، 1383).

 

2-1-8 آموزش و پرورش

افزایش نقش آموزش در پویایی حیات اجتماعی، ضرورت توجه به کارکردهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل هزینه فایده آن را برای دولت و مردم مضاعف کرده است. تغییرات شگرف و رقابتی کشورهای جهان در دستیابی هرچه سریعتر به توسعه‎ي اقتصادی و رفاه اجتماعی و تأثیر این تحولات باعث شد توجه به نقش و کارکردهای آموزش عمومی و عالی از توجه بیشتری برخوردار شود. در رسیدن به منابع انسانی یکی از بهترین سرمایه گذاریها، آموزش و پرورش است؛. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، می‌تواند توسعه را هرچه بیشتر در ایران تحقق بخشد (کاشانی و رستم پور، 1392).

بی شک یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت هر جامعه، آموزش و پرورش آن جامعه است و تجربه نشان داده است که چگونگی وضعیت آموزش و پرورش در کشورهاي مختلف، داستان رشد و انحطاط هر کشور در طول حیات تاریخی آنهاست. جامعه اي پیشرفته است که سیستم آموزشی پیشرفته و مترقی داشته باشد و برعکس قومی منحط و یا دچار رکود است که داراي نظام آموزشی عقب مانده و راکد باشد و این نکته ي قابل تعمیمی است که در مورد ابعاد مختلف و در همه ي زمینه هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی و اخلاقی و در رابطه با کلیه ي جوامع انسانی صادق است. چهره ي دنیاي امروز حکایت از تأثیر سیستم هاي تعلیم و تربیت دارد و آینه ي تمام نماي طریقه ي عملکرد نظام‌هاي آموزش می باشد (قورچیان و محمودی، 1383).

تحولات قرن حاضر بر نیازهای مخاطبان درونی و بیرونی آموزش و پرورش تاثیر گذاشته و در این میان مدارس خرده نظام هایی بوده اند که کیفیت اثربخشی آن ها چگونگی پاسخ دهی به انتظارات ذینفعان آموزش و پرورش را نشان داده است.بدیهی است که تحقق اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی و درسی و پاسخگویی صحیح به انتظارات مخاطبان آموزش و پرورش بدون وجود مدیران و رهبران مجرب و آفریننده  امکان پذیر نیست (قورچیان و محمودی، 1383).